10/7/16

Η ανεστραμμένη τάξη ως 'εναλλακτική' προσέγγιση αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία


Ο όρος Αντεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom) βασίζεται σε μια εκπαιδευτική μεθοδολογία κατά την οποία οι μαθητές αντί να παρακολουθούν την παράδοση του μαθήματος στην αίθουσα διδασκαλίας και να αναλαμβάνουν εργασία για το σπίτι, παρακολουθούν την παράδοση από το σπίτι τους μέσω ψηφιακού υλικού και να διεκπεραιώνουν συνεργατικά μαθησιακές δραστηριότητες διερευνητικού και εποικοδομητικού χαρακτήρα στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα:
Α) Το αρχικό διδακτικό υλικό παραδίδεται στους μαθητές στο σπίτι τους με στόχο οι μαθητές:
· Να αξιοποιήσουν ψηφιακό υλικό (συνήθως βίντεο και διαδραστικού τύπου δραστηριότητες) προκειμένου να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας.
· Να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα διαμορφωτικής αξιολόγησης (συνήθως ενταγμένες σε αλληλεπιδραστικού τύπου βίντεο).
· Να λάβουν το έναυσμα για τη μεταξύ τους συνεργασία η οποία μπορεί να ξεκινήσει και εκτός αίθουσας διδασκαλίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ (πλατφόρμα ή Edmodo, κλπ).
Β) Η διδασκαλία στην τάξη περιλαμβάνει δραστηριότητες εξάσκησης και εμπέδωσης μέσω συνεργατικής και διερευνητικής μάθησης. Έμφαση δίνεται:
· Στην επίλυση αποριών
· Στον διάλογο και στη συμμετοχή σε συζητήσεις.
· Στον πειραματισμό.
· Στη διερεύνηση και τον αναστοχασμό.
· Στη σύνθεση συμπερασμάτων.
· Στη δημιουργική μάθηση και στην παραγωγή μαθησιακού περιεχομένου από τους ίδιους μαθητές.
· Στις ΤΠΕ, οι οποίες αξιοποιούνται για να προάγουν και να υποστηρίξουν τη συνεργατική μάθηση αλλά και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου από τους ίδιους τους μαθητές.
Γ) Η αξιολόγηση περιλαμβάνει διαδικασίες όπως είναι η εκπόνηση έργου (project) από τους μαθητές, η ολοκλήρωση κουίζ, τεστ κλπ.

Στο πλαίσιο της ανεστραμμένης τάξης, ο εκπαιδευτικός επιλέγει ή και δημιουργεί ψηφιακό υλικό και αναλαμβάνει ρόλο καθοδηγητικό, προκειμένου να υποστηρίξει: (α) Την προσωπική εμπλοκή του μαθητή με το γνωστικό αντικείμενο, (β) την κατάκτηση της γνώσης μέσω της διερεύνησης, της ανακάλυψης και της επίλυσης προβλημάτων, (γ) τη συνεργατική μάθηση και (δ) Την ανάπτυξη της αυτονομίας του μαθητή.
Κύριο στοιχείο της εκπαιδευτικής προσέγγισης της ανεστραμμένης τάξης αποτελεί το γεγονός ότι η διδασκαλία είναι εξατομικευμένη και η μάθηση συνεργατική. Σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση του διδακτικού χρόνου που αφιερώνεται στην παρουσίαση-μονόλογο εκπαιδευτικού και η μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης μαθητή-διδακτικού περιεχομένου και μαθητή-μαθητή μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες και εργασίες οι οποίες έχουν έντονο το στοιχείο της ανακάλυψης - διερεύνησης και ενισχύουν τη δημιουργικότητα των μαθητών.

Η σύνθεση ψηφιακού υλικού και η αξιοποίησή του για την υποστήριξη της ανεστραμμένης τάξης αποτέλεσε περιεχόμενο του μαθήματος "Δημιουργία Ψηφιακού Υλικού" που διδάχθηκε στο β΄εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πληροφορική στην Εκπαίδευση" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου