9/12/19

Σκοπός, Μορφές και Θεματολογία Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών: Προσωπικές Ανάγκες Εκπαιδευτικών και Λειτουργίες Εκπαίδευσης

Το κεφάλαιο με τίτλο "Σκοπός, Μορφές και Θεματολογία Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών: Προσωπικές Ανάγκες Εκπαιδευτικών και Λειτουργίες Εκπαίδευσης " αποτελεί το 1ο κεφάλαιο του βιβλίου του Η. Ματσαγγούρα "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Επαγγελματική Ανάπτυξη & Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Έργου τους" που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Γρηγόρη.

Η επιμόρφωση και η αξιολόγηση αποτελούν δύο σημαντικές λειτουργίες της ποιοτικής εκπαίδευσης, οι οποίες βρίσκονται σε σχέση αμοιβαίας αλληλεξάρτησης (Μαυρογιώργος 2000α:97, Κασσωτάκης 2018:169) και, με αυτήν την έννοια, ο Freire (2006:76) σημειώνει ότι «… η αξιολόγηση της (διδακτικής) πρακτικής αποτελεί έναν σημαντικό και απαραίτητο παράγοντα της επιμόρφωσης των δασκάλων». Σε αυτήν τη λογική, η επιμόρφωση συνδέεται αμφίδρομα με τον σχεδιασμό, τις διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές και την ανατροφοδοτική αξιολόγησή τους, η οποία πρέπει να αναφέρεται τόσο στη μεθοδολογική επάρκειά τους όσο και στον ιδεολογικό προσανατολισμό τους. Επομένως, οι ποικίλες μορφές ενδοσχολικής και εξωτερικής επιμόρφωσης (Lingard et al. 2001) πρέπει να συσχετίζουν τη θεωρία με την πράξη, εξετάζοντας τη σχέση τους, μέσα από συμμετοχικές, συλλογικές και αναστοχαστικές διαδικασίες, με στόχο τη μετασχηματιστική ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού, η οποία συνδέεται με την ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης. Αναφερόμενος στην ενδοσχολική επιμόρφωση με στόχο την επαγγελματική μάθηση, ο Eisner (2002a:577), ο οποίος κινείται στο πρακτικό ενδιαφέρον, γράφει σχετικά: «Το σχολείο που χρειαζόμαστε θα προβλέπει χρόνο… τουλάχιστον μια μέρα την εβδομάδα, για να συζητούν και να μοιράζονται οι εκπαιδευτικοί με τους συναδέλφους τους την εργασία τους, τις ελπίδες τους και τα προβλήματά τους. Το σχολείο και όχι το πανεπιστήμιο αποτελεί το πραγματικό κέντρο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών».
Το σχολείο αποδεδειγμένα αποτελεί ιδανικό πλαίσιο για την ανάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων, όπως είναι: (α) οι συλλογικές διαδικασίες κριτικού αναστοχασμού επί του παιδαγωγικού λόγου περί των σκοπών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στάσεων, δράσεων, πρακτικών διδασκαλίας, περί της μάθησης και της αξιολόγησης των σχέσεων και των ρόλων εκπαιδευτικών και μαθητών, που σχετίζονται με τις θεσμικές λειτουργίες της εκπαίδευσης, (β) οι συλλογικές δράσεις αλληλοβοήθειας μεταξύ συναδέλφων στους προαναφερθέντες τομείς, μέσω προγραμματισμού διδασκαλιών, αμοιβαίων επισκέψεων στην τάξη ή/και ετερο-αξιολογήσεων σε συνδυασμό με  σχετική συζήτηση και (γ) οι συλλογικές έρευνες δράσης για κοινά προβλήματα ή για εφαρμογή καινοτομιών. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι ότι τα θέματα και οι δράσεις εκκινούν από κάτω προς τα πάνω (bottom-up), ενώ κοινός σκοπός τους είναι να ωθήσουν τους εκπαιδευτικούς στην επανεξέταση και τον μετασχηματισμό των οπτικών, των παραδοχών, των γνώσεων, των πρακτικών, του ρόλου και της στάσης τους στις θεσμικές λειτουργίες της εκπαίδευσης (MacBeath 2012, Day 2003:101-103, Αυγητίδου 2014). Στην επαγγελματική μάθηση συμβάλλει και η θεσμοθετημένη διαμορφωτική αξιολόγηση από στελέχη παιδαγωγικής στήριξης, σε συνδυασμό με τις προ- και μετα-αξιολογικές συζητήσεις, οι οποίες λειτουργούν ανατροφοδοτικά.
Στα εξωτερικά σχήματα επιμόρφωσης για επαγγελματική ανάπτυξη υπάγονται οργανωμένα προγράμματα, που παρέχονται από αρμόδιους φορείς και εστιάζουν στα γενικότερα προβλήματα και εν γένει στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, καθώς και στις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής. H επιμόρφωση καθίσταται αναγκαία και λόγω των ελλείψεων των αρχικών σπουδών των εκπαιδευτικών (Κωνσταντίνου 2015:187-189). Κατά τον Freire (2006:98-99), «Η πολιτική, ηθική και επαγγελματική ευθύνη των δασκάλων τούς υποχρεώνει να προετοιμάζονται και να καλλιεργούν τις ικανότητές τους, προτού προχωρήσουν στη διδακτική πράξη. Η διδασκαλία απαιτεί διαρκή προετοιμασία και επαγγελματική ανάπτυξη από την πλευρά των εκπαιδευτικών». Επομένως, η επιμόρφωση αποτελεί ευθύνη και της πολιτείας και των εκπαιδευτικών.


Πλήρης αναφορά:
Ματσαγγούρας Η. & Μουζάκης, Χ. (2019). Σκοπός, Μορφές και Θεματολογία Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών: Προσωπικές Ανάγκες Εκπαιδευτικών και Λειτουργίες Εκπαίδευσης. Στο Η.Γ. Ματσαγγούρας (επιμ.). Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Επαγγελματική Ανάπτυξη &; Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Έργου τους (σελ. 54-105), Αθήνα: Γρηγόρης [ISBN: 978-960-612-240-8].

4/11/19

Ορισμός της Ρούμπρικας, Τρόποι Ανάπτυξής της, Προδιαγραφές και Ρόλος: Οι Ρούμπρικες Ως Πλαίσια Επαγγελματικής Μάθησης και Ανάπτυξης

Το κεφάλαιο με τίτλο "Ορισμός της Ρούμπρικας, Τρόποι Ανάπτυξής της, Προδιαγραφές και Ρόλος: Οι Ρούμπρικες Ως Πλαίσια Επαγγελματικής Μάθησης και Ανάπτυξης" αποτελεί το 5ο κεφάλαιο του βιβλίου "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Επαγγελματική Ανάπτυξη & Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Έργου τους" που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Γρηγόρη.

Οι «περιγραφικές κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων» ή ρούμπρικες (rubrics) διαμορφώθηκαν, αρχικά, βάσει του διδακτικού συνεχούς του Schwab (1962) για την ενίσχυση της μαθητικής ενεργοποίησης και αυτενέργειας (Bell et al. 2005, Fay & Bretz 2008) και, αργότερα, βάσει του επιστημολογικού συνεχούς του Habermas (1972) για τον αναστοχασμό επί των εκπαιδευτικών δράσεων και πρακτικών και την ανασυγκρότησή τους (Van Manen 1977). Επίσης, οι ρούμπρικες εντάχθηκαν σε διαμορφωτικά συστήματα αξιολόγησης ως εργαλεία παρατήρησης τόσο για την καταγραφή, ταξινόμηση, ερμηνεία και αποτίμηση των δεδομένων της παρατήρησης όσο και για την καθοδήγηση και την ανατροφοδότηση του αξιολογουμένου. 
    Το ζητούμενο στο οποίο καλούνται να απαντήσουν είναι σε ποιον βαθμό οι εκπαιδευτικές επιλογές διασφαλίζουν παιδαγωγικές προδιαγραφές στις διδακτικές, μαθησιακές και αξιολογικές δράσεις, καθώς και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές αναπτύσσονται, όπως είναι η καταλληλόλητα των εκπαιδευτικών επιλογών, με βάση τα κοινωνικο-πολιτισμικά δεδομένα της τάξης, αλλά και τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
   Ως εργαλεία αξιολόγησης, οι ρούμπρικες βασίζονται στην παραδοχή ότι τα αξιολογούμενα στοιχεία τα συναντούμε σε διακριτούς βαθμούς κατοχής, οι οποίοι στη διαδοχική τους αλληλουχία συγκροτούν ένα αναπτυξιακό συνεχές. Αυτό που τις διαφοροποιεί από άλλα όργανα παρατήρησης και αξιολόγησης είναι ότι περιγράφουν για κάθε τομέα αξιολόγησης τις επιθυμητές εκπαιδευτικές δράσεις και καταστάσεις σε διαδοχικές εξελικτικές βαθμίδες ποιότητας και, αναλόγως, εντάσσουν τον αξιολογούμενο εκπαιδευτικό. Επειδή, όμως, ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουν οι ρούμπρικες κάθε εξελικτική βαθμίδα τους, καθοδηγεί την παρατήρηση του αξιολογητή, πρέπει οι τομείς αξιολόγησης και οι βαθμίδες της ρούμπρικας να έχουν ισχυρή θεωρητική και ερευνητική τεκμηρίωση. 
   Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρείται να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο  οι ρούμπρικες συνδέουν άμεσα την αξιολόγηση με τον πυρήνα της εκπαιδευτικής πράξης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινής γλώσσας και στη σαφέστερη αντίληψη των στόχων του έργου του εκπαιδευτικού. Στη βάση της σχετικής βιβλιογραφίας, οι ρούμπρικες διακρίνονται: (α) με βάση τη χρήση τους σε σχέση με τα διδασκόμενα μαθήματα, σε «γενικής» και «εξειδικευμένης» χρήσης, (β) με βάση τη δομή τους, σε «ολιστικής» και «αναλυτικής» δομής και (γ) με βάση την επιστημολογία τους, σε «γραμμικής» ανάπτυξης (μονο-παραδειγματικές ρούμπρικες) και σε «μετασχηματιστικής» ανάπτυξης (δια-παραδειγματικές ρούμπρικες).Πλήρης αναφορά:
Ματσαγγούρας Η. & Μουζάκης, Χ. (2019). Ορισμός της Ρούμπρικας, Τρόποι Ανάπτυξής της, Προδιαγραφές και Ρόλος: Οι Ρούμπρικες Ως Πλαίσια Επαγγελματικής Μάθησης και Ανάπτυξης. Στο Η.Γ. Ματσαγγούρας (επιμ.). Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Επαγγελματική Ανάπτυξη & Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Έργου τους, (σελ. 246-291), Αθήνα: Γρηγόρης [ISBN: 978-960-612-240-8].

11/10/19

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην υπηρεσία των παιδιών που νοσηλεύνται μακροχρόνια


Η εργασία που παρουσιάστηκε στο  5ο Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανρθωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ, 2019) αναφέρεται στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις μεθοδολογικές αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την αξιοποιήσή του από ένα νοσηλευόμενο παιδί που είχε διακόψει τη φοίτησή του από το σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το εκπαιδευτικό υλικό  αξιολογήθηκε ως προς την ευχρηστία του, την ευελιξία που παρείχε και τη συμβολή του στη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος μάθησης για το νοσηλευόμενο παιδί. Όπως προέκυψε από τα δεδομένα της ερευνητικής διαδικασίας, με την υποστήρξη του εκπαιδευτικού υλικού, κύρια χαρακτηριστικά του οποίου ήταν η ευκολία χρήσης και η ευελιξία τους, δημιουργήθηκε ένα ευχάριστο περιβάλλον το οποίο είχε θετική επίδραση στον μακροχρόνια νοσηλευόμενο μαθητή.Δείτε το πλήρες κείμενο της εργασίας εδώ:


10/12/18

Διδασκαλία της Διάθλαση του Φωτός με τη Χρήση της Εφαρμογής Δισδιάστατης Απεικόνισης Algodoo

Στο άρθρο με τίτλο "Διδασκαλία της Διάθλαση του Φωτός με τη Χρήση της Εφαρμογής Δισδιάστατης Απεικόνισης Algodoo" περιγράφεται ένα διδακτικό σενάριο το οποίο αξιοποιεί το λογισμικό δισδιάστατης διαδραστικής σχεδίασης Algodoo για την υποστήριξη της διδασκαλίας της ενότητας «Φως» του μαθήματος «Ερευνώ τον Φυσικό Κόσμο» της Στ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου το λογισμικό δισδιάστατης διαδραστικής σχεδίασης Alogdoo εντάσσεται σε δραστηριότητες καθοδηγούμενης διερεύνησης οι οποίες αποσκοπούν στο να προσφέρουν στους μαθητές δυναμικές  
οπτικές αναπαραστάσεις που προσελκύουν το ενδιαφέρον τους και τους επιτρέπουν να κάνουν προβλέψεις, υποθέσεις και ερμηνείες για το φαινόμενο της διάθλασης του φωτός.Δείτε το πλήρες άρθρο εδώ:

21/12/17

Εμπειρίες από την Αξιοποίηση της Ανεστραμμένης Τάξης για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η εργασία με τίτλο "Εμπειρίες από την Αξιοποίηση της Ανεστραμμένης Τάξης για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση " παρουσιάστηκε σε συνεργασία με τους Γιώργο Κουτρομάνο, Βικτωρία Κατσιγιάννη, Γρηγόρη Ζερβό και Ιωάννη Σουδία, στο 9ο Διεθνές Συνέδριο ICODL, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 24 μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2017.


Στην εργασία παρουσιάζεται το μέρος μιας ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας, αντικείμενο της οποίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εισαγωγή και την αξιοποίηση της ανεστραμμένης τάξης στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Το άρθρο αυτό εστιάζει σε μια πτυχή αυτής της έρευνας και ειδικότερα στη διερεύνηση των απόψεων και των εμπειριών των μαθητών και των εκπαιδευτικών από την οργάνωση και διάρθρωση των διδακτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εφαρμογής της ανεστραμμένης τάξης σε τέσσερις τάξεις της Ε΄ Δημοτικού. Επίσης, διερευνήθηκαν οι απόψεις των σχεδιαστών του ψηφιακού περιεχομένου της ανεστραμμένης τάξης. Ως μελέτη περίπτωσης επελέγη η ενότητα «Κλάσματα» των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερα ψηφιακά μαθήματα με τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας τους. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ημερολογίων από μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και συνεντεύξεων με τους σχεδιαστές των ψηφιακών μαθημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ανεστραμμένη διδασκαλία είχε θετική αποδοχή από τους μαθητές και έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν περισσότερο διδακτικό χρόνο στην τάξη για την ολοκλήρωση ασκήσεων και την επίλυση προβλημάτων. Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παιδαγωγική και τεχνολογική γνώση που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των ψηφιακών περιεχομένων σε συνδυασμό με το κόστος του τεχνολογικού εξοπλισμού καθιστά δύσκολα γενικεύσιμη τη μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης.

Τέλος, η ανάπτυξη της ικανότητας αυτόνομης μάθησης - ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μαθητές του Δημοτικού Σχολείου - και το ζήτημα της αξιοποίησης της ανεστραμμένης τάξης με τρόπο που να λειτουργεί υποστηρικτικά για όλους τους μαθητές έτσι ώστε να μειώνονται οι προϋπάρχουσες μαθησιακές διαφορές αποτελούν ζητήματα στα οποία η μελλοντική έρευνα χρειάζεται να δώσει απαντήσεις.

Δείτε την εργασία όπως δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου εδώ.

24/3/17

Η επίδραση της ανεστραμμένης τάξης στις στάσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών για τα Μαθηματικά: Μια μελέτη περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας που έχει σκοπό τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εισαγωγή και την αποτελεσματική αξιοποίηση της ανεστραμμένης τάξης στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Η έρευνα εστιάζει σε μια πτυχή αυτής της έρευνας, που αφορά τη διερεύνηση της επίδρασης της μεθοδολογίας της ανεστραμμένης τάξης στις στάσεις των μαθητών απέναντι στο μάθημα των Μαθηματικών και απέναντι στη χρησιμότητά τους. 

1/3/17

Webinar: Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

΄Ενα webinar (Web-based seminar) είναι μια διάλεξη ή παρουσίαση που διενεργείται στον παγκόσμιο ιστό μέσω του Διαδικτύου. Το κύριο χαρακτηριστικό ενός webinar είναι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης από απόσταση μεταξύ του ή των παρουσιαστών με τους συμμετέχοντες σε πραγματικό χρόνο. Εκτός από τη δυνατότητα παρακολούθησης του webinar σε πραγματικό χρόνο – σε απευθείας σύνδεση στο Διαδίκτυο (on-line) – είναι πάρα πολύ σημαντική και η δυνατότητα παρακολούθησής ορισμένων από αυτών της εγγραφής (video) τους, σε μεταγενέστερο χρόνο.
Τα webinars ΠΕ19-20 οργανώνονται από το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας Δρ. Σπυρίδωνα Παπαδάκη και απευθύνονται κύρια στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα μαθήματα της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε στελέχη εκπαίδευσης αλλά και σε οποιοδήποτε συνάδελφο άλλης ειδικότητας που θα ενδιαφέρει κάποιο από τα θέματα τους. Στα webinars ΠΕ19-20 έχουν προσκληθεί και θα κάνουν παρουσιάσεις διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτικοί από την τριτοβάθμια τη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα θέματα θα περιλαμβάνουν διαλέξεις για αντικείμενα της επιστήμης της πληροφορικής, θέματα διδακτικής της πληροφορικής, παιδαγωγικά θέματα, ειδική αγωγή κ.α. με στόχο την επιμόρφωση αλλά και την ενημέρωση – επικαιροποίηση των γνώσεων των συναδέλφων στις σύγχρονες εξελίξεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα των αντίστοιχων επιστημών.

Webinar: Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo (Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017)

Το Edmodo αποτελεί ένα κλειστό περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης που δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε ένα δημοφιλές εκπαιδευτικό εργαλείο μέσα από την εφαρμογή του στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση (και) στη χώρα μας. To Edmodo επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών τάξεων, τη διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων, τη διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη συνεργασία τους σε ομάδες καθώς και τη συμμετοχή τους σε κοινότητες μάθησης. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το περιβάλλον του Edmodo και την αξιοποίησή του για την υποστήριξη εναλλακτικών προσεγγίσεων μάθησης και ομαδικής συν-εργασίας.

Περισσότερα στο:
http://blogs.sch.gr/webinarspe1920/2017/02/21/webinar2017001/

10/2/17

H διεργασία της μετασχηματίζουσας μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στις ΤΠΕ

Η πρακτική αξιοποίηση της μετασχηματίζουσας μάθησης στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων στις ΤΠΕ αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας με τίτλο "Σχεδιασμός μιας Διδακτικής Πρότασης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στα Κοινωνικά Δίκτυα με Βάση τη Διεργασία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης" που δημοσιεύτηκε στο 37ο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού "Εκπαίδευση Eνηλίκων". 
 Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία περιγράφεται μια πρόταση εφαρμογής της διεργασίας της μετασχηματίζουσας μάθησης για την εκπαίδευση ενηλίκων στις ΤΠΕ και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο των κοινωνικών δικτύων. 
Αρχικά, προσδιορίζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της προτεινόμενης διδακτικής προσέγγισης με βάση τις κατευθύνσεις της παιδαγωγικής-διδακτικής έρευνας για την απόκτηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις ΤΠΕ και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στάδια της διεργασίας της μετασχηματίζουσας μάθησης με σκοπό την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και την κριτική συνειδητοποίηση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων. 
Σκοπός της προτεινόμενης διεργασίας μάθησης είναι να βοηθήσει τους ενήλικους εκπαιδευόμενους αφενός να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες χειρισμού των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και αφετέρου να τις μετασχηματίσουν σε ψηφιακές δράσεις στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.
Για το περιοδικό "Εκπαίδευση Ενηλίκων"  επισκεφθείτε τον διαδικτυακό κόμβο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

6/1/17

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Σύγχρονο Σχολείο ​με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη


Το Εργαστήριο Διά Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης ολοκλήρωσε την έκδοση του συλλογικού τόμου με τίτλο: «Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Σύγχρονο Σχολείο με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη».

Το πρώτο μέρος του συλλογικού τόμου αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο της παιδαγωγικής αξιοποίησης του WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη. Το θεωρητικό πλαίσιο συνδυάζει την θεωρία με την πράξη σε ένα κείμενο που σχεδιάστηκε με την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τους συνεργάτες του Εργαστηρίου: Κωνσταντίνο Κωτσίδη, Γιώργο Φιλιππούση, Χαράλαμπο Μουζάκη, Αγορίτσα Γόγουλου, Λάμπρο Καρβούνη και Παναγιώτα Αργύρη.

Το δεύτερο μέρος του συλλογικού τόμου περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά σενάρια 182 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με θέμα: « Η αξιοποίηση του WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο» το οποίο ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τις δημιουργίες 122 συμμετεχόντων στο 1ο θερινό Σχολείο της Τήνου (2015) και στο 2ο Θερινό Σχολείο της Κισσάμου (2016).


Ο συλλογικός τόμος διατίθεται ελεύθερα εδώ: http://bit.ly/2rcbWBO

3/7/16

Η αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο

Η δημιουγικότητα, ως ένα είδος σκέψης που παράγει αποτελέσματα πρωτότυπα, μοναδικά, χρήσιμα για το άτομο, αποτελεί μια τις βασικές επιδίωξεις των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η δημιουργική σκέψη συνδυάζει τη φαντασία, τη γνώση, την εμπειρία αλλά και τις συμπεριφορές εκείνες που οδηγούν στην ανάδυση νέων και πρωτότυπων ιδεών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων με διαφοροποιημένο τρόπο.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, η δημιουργικότητα εκδηλώνεται μέσα από διδακτικές προσεγγίσεις που προβληματίζουν, κινητοποιούν το ενδιαφέρον, προκαλούν τον μαθητή να διερευνήσει, να ερμηνεύσει καταστάσεις και να ανακαλύψει λύσεις προχορώντας πέρα από τις τυποποιημένες διαδικαδίες μάθησης, χωρίς να εμποδίζεται από τους συνήθεις κομφορμισμούς που θέτει η αυστηρά οριοθετημένη διδακτική διαδικασία.
Η ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και διδακτικών διαδικασιών που ενεργοποιούν τη διαίσθηση, την φαντασία, την έμπνευση και την εφευρετικότητα (τέτοιου είδους εκπαιδευτικές προσεγγίσεις πηγάζουν από τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής και των χειραφετικών προσεγγίσεων για τη μάθηση).

Στο πλαίσιο αυτό, οι ΤΠΕ και πιο συγκεκριμένα οι εφαρμογές του Web 2.0, δύναται να υποστηρίξουν μορφές διδασκαλίας και μάθησης στις οποίες κυριαρχούν η πρωτοβουλία, η έκφραση, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία και όχι η παθητικότητα και η αποστήθιση πληροφορικών.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η Αξιοποίηση του Web 2.0 στο Σύγχρονο Σχολείο – Από τη Θεωρία στην Πράξη με έμφαση στη Συνεργασία, τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη» που υλοποιείται από το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Διά Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Κρήτης με επιστημονικό υπεύθυνο τον αν. καθηγητή Παναγιώτη Αναστασιάδη, επιχειρεί να βοηθησει τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν το Web 2.0 στην καθημερινή διδακτική πράξη με σκοπό να υποστηρίξουν τη δημιουργικότητα των μαθητών.


5/2/16

Ολοκλήρωση Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής από το ΕΑΠ

Ολοκληρώθηκε και ο 5ος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πληροφορικής, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ξεκίνησε να προσφέρεται τον Οκτώβριο του 2013 και μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθοι επιμορφωτικοί κύκλοι:

 • Α' κύκλος: Οκτώβριος 2013 - Φεβρουάριος 2014
 • Β΄κύκλος: Φεβρουάριος 2014 - Ιούνιος 2014
 • Γ' Κύκλος: Οκτώβριος 2014 - Φεβρουάριος 2015
 • Δ' Κύκλος: Φεβρουάριος 2015 - Ιούνιος 2015
 • Ε' Κύκλος: Οκτώβριος 2015 - Φεβρουάριος 2016

Το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει μέχρι σήμερα 268 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα.
Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ικανότητες που αφορούν στο σχεδιασμό και στην προετοιμασία της διδασκαλίας, την αξιοποίηση σύγχρονων/ εναλλακτικών τεχνικών και καινοτομικών πρακτικών στη διδασκαλία (εκπαίδευση μέσα από την τέχνη και ανάπτυξη οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών) και την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στη σχολική τάξη.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την εκπαιδευτική διαδικασία να βασίζεται σε ένα οργανικά δομημένο σύνολο και με συστατικά στοιχεία: το εκπαιδευτικό υλικό, τη διδακτική διαδικασία, την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, την υποστήριξη και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.
Το περιεχόμενο του προγράμματος δομείται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
 • Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Δια Βίου Μάθησης 
 • Σχεδιασμός και Προετοιμασία Διδακτικών Προσεγγίσεων 
 • Διεξαγωγή Διδασκαλίας: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνικές 
 • Ανάπτυξη Στοχαστικών Ικανοτήτων Τέχνη και ΤΠΕ 
 • Ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων 
 • Η Δυναμική των Σχέσεων στο Σχολείο 
 • Η κρίση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 150 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι 134 αφορούν στην αυτόνομη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, την εκπόνηση δραστηριοτήτων και γραπτής εργασίας. Οι υπόλοιπες 16 ώρες αφορούν στη συμμετοχή σε τέσσερις τετράωρες συναντήσεις. 
Από τους 268 εκπαιδευτικού από ολόκληρη την Ελλάδα από τους οποίους οι 37 παρακολούθησαν τις συναντήσεις δια ζώσης ενώ οι 231 αξιοποίησης τη δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης προκειμένου να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο με τον διδάσκοντα και τους άλλους επιμορφούμενους κατά τη διάρκεια των τεσσάρων συναντήσεων.


Επίσης, το Edmodo χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι μελετούσαν το εκπαιδευτικό υλικό και υλοποίησαν τις ατομικές και συνεργατικές δραστηριότητες.
20/11/15

Η αξιοποίηση του Edmodo στη διδασκαλία και τη μάθηση

Το Edmodo αποτελεί ένα κλειστό περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης που δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε ένα δημοφιλές εκπαιδευτικό εργαλείο μέσα από την εφαρμογή του στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση (και) στη χώρα μας.
To Edmodo επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών τάξεων, τη διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων, τη διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη συνεργασία τους σε ομάδες καθώς και τη συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές κοινότητες. Ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία εφαρμόζεται, τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων σε αυτήν, το Edmodo αξιοποιείται συνήθως:
 • Ως εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς και μαθητών μεταξύ τους. 
 • Ως εργαλείο διαμοίρασης εκπαιδευτικού υλικού είτε με τη μορφή αρχείων σε φακέλους υλικού, είτε με τη μορφή της επισύναψης ή της σύνδεσης σε μία ανάρτηση (post). 
 • Ως εργαλείο συνεργασίας μέσα από τη συγκρότηση επιμέρους ομάδων σε μια τάξη και τη διασφάλιση χώρου συζήτησεων – αναρτήσεων για κάθε ομάδα ξεχωριστά.
Σύντομος οδηγός χρήσης του Edmodo:Η προσωπική μου εμπειρία από την εφαρμογή του Edmodo στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών περιγράφονται σε δυο δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες.

Η πρώτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό "Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση" με τίτλο "Εμπειρίες μάθησης μέσα από διαδικτυακές συζητήσεις: Η αξιοποίηση του Edmodo στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών". Στην εργασία καταγράφονται οι εντυπώσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής" που υλοποίησε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του Έργου "Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση" για το περιβάλλον του Edmodo. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Edmodo αξιοποιήθηκε για την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας. 

Δείτε την εργασία εδώ:
Μουζάκης, Χ., Βάθη, Σ., και Γόγουλου, Α., (2014). Εμπειρίες μάθησης μέσα από διαδικτυακές συζητήσεις: Η αξιοποίηση του Edmodo στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 7/1-2, 77-97. http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/203


Η δεύτερη παρουσιάστηκε 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση "Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας" που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7&8 Νοεμβρίου 2015. Πρόκειται για την εργασία με τίτλο "Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τους συναδέλφους Κατερίνα Λάζαρη και Γιώργο Κουτρομάνο, με σκοπό να διερευνήσει τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο περιβάλλον του Edmodo όπως αυτό αξιοποιήθηκε ως περιβάλλον συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε το κείμενο της εργασίας εδώ:
Λάζαρη, Κ., Μουζάκης, Χ. και Κουτρομάνος, Γ. (2015). Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο Λιοναράκης, Α. (Επιμ.). Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Καινοτομία και Έρευνα», (τομ. Γ, σελ. 66-77), Αθήνα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/54


Ακολουθούν οι διαφάνειες από την παρουσίαση της εργασίας:

More presentations from Charalambos Mouzakis

4/11/15

Προσεγγίσεις και Εμπειρίες Μάθησης από την Πρόσωπο-με-Πρόσωπο και τη Διαδικτυακή Επικοινωνία

Η εργασία με τίτλο " Προσεγγίσεις και Εμπειρίες Μάθησης από την Πρόσωπο-με-Πρόσωπο και τη Διαδικτυακή Επικοινωνία στο Πλαίσιο ενός εξ Αποστάσεως Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης" που παρουσιάστηκε στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση "Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας" που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7&8 Νοεμβρίου 2015, αφορούσε στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευόμενων ως προς την επικοινωνία τους με τον εκπαιδευτή και τους άλλους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο ενός προγράμματος διά βίου μάθησης που υλοποιείται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Ακολουθούν οι διαφάνειες από την παρουσίαση της εισήγησης


30/10/15

Διημερίδα ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ & ΙΕΠ στις 30-31/10 στην Αθήνα με θέμα «Το ελληνικό σχολείο σε περίοδο κρίσης: Θέματα αποτελεσματικής διοίκησης, διαχείρισης κρίσεων και καινοτομίας»

Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το ΙΕΠ διοργανώνει διημερίδα στο πλαίσιο της αποτίμησης των αποτελεσμάτων του έργου "Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών ΑΠ1 και ΑΠ2" του ΕΣΠΑ2007-2013.
Η διημερίδα πραγματοποιείται στην Αθήνα την Παρασκευή και το Σάββατο 30-31 Οκτωβρίου 2015
Το πρόγραμμα της διημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκε η εισήγηση που ακολουθεί: