29/11/10

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση


Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων σπουδών της εκπαίδευσης και στη χώρα μας. Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003) όπου οι γενικοί στόχοι του μαθήματος στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ομαδοποιούνται με βάση τους τρεις άξονες: (1) Γνώση και μεθοδολογία, (2) συνεργασία και επικοινωνία και (3) επιστήμη και τεχνολογία στην καθημερινή ζωή. Σκοπός είναι οι μαθητές, πέρα από την εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή να αποκτήσουν μεθοδολογικές δεξιότητες (συλλογή, συσχέτιση πληροφοριών, αναζήτηση λύσεων, επίλυση προβλημάτων, κριτική διερεύνηση), συνεργασίας (μέσα από ομαδικές – συνθετικές εργασίες), επικοινωνίας (συνεννόηση, υπέρβαση αντιθέσεων, ανάπτυξη πρωτοβουλιών), σύνδεσης της επιστήμης με την καθημερινή ζωή που θα τους εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση αλλά και δυνατότητες διά βίου μάθησης.
Ο υπολογιστής συνιστά τον κύριο άξονα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει για πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας και της διασύνδεσής του σε δίκτυα επικοινωνίας. Οι δυνατότητες αυτές υλοποιούνται μέσα από ειδικά προγράμματα που φέρουν τον τίτλο εκπαιδευτικό λογισμικό. Το εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει παραχθεί στη χώρα μας χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διατίθενται από το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
Σήμερα, προωθείται η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσα από εκπαιδευτικά σενάρια διδασκαλίας τα οποία περιγράφουν την προεργασία που απαιτείται κατά περίπτωση, την εκπαιδευτική πορεία στην τάξη καθώς και την αξιολόγηση της όλης διδακτικής παρέμβασης. Οι βασικοί άξονες ενός εκπαιδευτικού σεναρίου περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Η παιδαγωγική προσέγγιση στην οποία βασίζεται η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σεναρίων καθοδηγείται κυρίως από τις γνωστικές και κοινωνιογνωστικές θεωρίες για τη μάθηση οι οποίες τονίζουν την ανάγκη οικοδόμησης της γνώσης σε ένα πλούσιο, διερευνητικό και συνεργατικό περιβάλλον όπου ο μαθητή τοποθετείται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και αλληλεπιδρά: με το μαθησιακό περιεχόμενο, με τον εκπαιδευτικό, με τους συμμαθητές τους και με τα τεχνολογικά μέσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου