20/11/15

Η αξιοποίηση του Edmodo στη διδασκαλία και τη μάθηση

Το Edmodo αποτελεί ένα κλειστό περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης που δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε ένα δημοφιλές εκπαιδευτικό εργαλείο μέσα από την εφαρμογή του στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση (και) στη χώρα μας.
To Edmodo επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών τάξεων, τη διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων, τη διασύνδεση μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη συνεργασία τους σε ομάδες καθώς και τη συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές κοινότητες. Ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία εφαρμόζεται, τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων σε αυτήν, το Edmodo αξιοποιείται συνήθως:
  • Ως εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς και μαθητών μεταξύ τους. 
  • Ως εργαλείο διαμοίρασης εκπαιδευτικού υλικού είτε με τη μορφή αρχείων σε φακέλους υλικού, είτε με τη μορφή της επισύναψης ή της σύνδεσης σε μία ανάρτηση (post). 
  • Ως εργαλείο συνεργασίας μέσα από τη συγκρότηση επιμέρους ομάδων σε μια τάξη και τη διασφάλιση χώρου συζήτησεων – αναρτήσεων για κάθε ομάδα ξεχωριστά.
Σύντομος οδηγός χρήσης του Edmodo:Η προσωπική μου εμπειρία από την εφαρμογή του Edmodo στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών περιγράφονται σε δυο δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες.

Η πρώτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό "Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση" με τίτλο "Εμπειρίες μάθησης μέσα από διαδικτυακές συζητήσεις: Η αξιοποίηση του Edmodo στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών". Στην εργασία καταγράφονται οι εντυπώσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής" που υλοποίησε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του Έργου "Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση" για το περιβάλλον του Edmodo. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Edmodo αξιοποιήθηκε για την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας. 

Δείτε την εργασία εδώ:
Μουζάκης, Χ., Βάθη, Σ., και Γόγουλου, Α., (2014). Εμπειρίες μάθησης μέσα από διαδικτυακές συζητήσεις: Η αξιοποίηση του Edmodo στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 7/1-2, 77-97. http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/203


Η δεύτερη παρουσιάστηκε 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση "Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας" που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7&8 Νοεμβρίου 2015. Πρόκειται για την εργασία με τίτλο "Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τους συναδέλφους Κατερίνα Λάζαρη και Γιώργο Κουτρομάνο, με σκοπό να διερευνήσει τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο περιβάλλον του Edmodo όπως αυτό αξιοποιήθηκε ως περιβάλλον συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε το κείμενο της εργασίας εδώ:
Λάζαρη, Κ., Μουζάκης, Χ. και Κουτρομάνος, Γ. (2015). Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο Λιοναράκης, Α. (Επιμ.). Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Καινοτομία και Έρευνα», (τομ. Γ, σελ. 66-77), Αθήνα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/54


Ακολουθούν οι διαφάνειες από την παρουσίαση της εργασίας:

More presentations from Charalambos Mouzakis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου