20/12/12

Ολοκλήρωση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης στις ΤΠΕ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης στη θεματική ενότητα «Δεξιότητες στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών/Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας και αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία», η οποία εντάσσεται στην Πράξη «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς –Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).
Η Πράξη υλοποιείται από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ και στη φάση αυτή, είχα την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος στο 1ο και
2ο Δημοτικό Σχολείου Φιλύρου Θεσσαλονίκης και ενός προγράμματος στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (το οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της 2ης Περιφέρειας Ν. Φθιώτιδας Ελένη Μπενιάτα).
Σκοπός κάθε προγράμματος ήταν η ενημέρωση/εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις σύγχρονες εφαρμογές των ΤΠΕ (με έμφαση στις εφαρμογές Web 2.0) και η παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρουν στη διδακτική διαδικασία. Η επιμόρφωση είχε ενδοσχολικό χαρακτήρα, αφενός γιατί πραγματοποιήθηκε στο χώρο των συγκεκριμένων σχολείων (εργαστήριο υπολογιστών) και αφετέρου γιατί το περιεχόμενο κάθε προγράμματος διαμορφώθηκε υπό το πρίσμα των προσωπικών εμπειριών, των αναγκών και των ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών (το περιεχόμενο της επιμόρφωσης διαμορφώθηκε σε κάθε σχολείο μετά από τη διερεύνηση αναγκών των συγκερκιμένων εκπαιδευτικών). 
 Η επιμορφωτική διαδικασία περιλάμβανε 30 ώρες πρακτική εκπαίδευση στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου και βασίστηκε στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση στο εργαστήριο συμπληρώθηκε από 20 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τα Wikis και συμμετείχαν σε δραστηριότητες διαδικτυακής επικοινωνίας και ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού.
Έμεινα πολύ ικανοποιημένος από τη συμμετοχή, την προσπάθεια και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών. Το κλίμα που δημιουργήθηκε ήταν πολύ θετικό και δημιουργικό και από τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί θεωρώ η επιμόρφωση συνέβαλε στην απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην διδακτική τους πρακτική.
Το πρόγραμμα αποτέλεσε σημαντική εμπειρία και για εμένα, καθώς η συζήτηση και η αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς στο χώρο που εργάζονται, με βοήθησε στο να εκτιμήσω τις υπάρχουσες δεξιότητές τους, να προσεγγίσω τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους αλλά και αντιληφθώ τις προσωπικές τους θεωρήσεις για το ζήτημα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Αυτό που με δυσκόλεψε ήταν το γεγονός σε κάθε σχολική μονάδα υπήρχε μεγάλη ανομοιομορφία ως προς τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ. Η συντρηπτική πλειοψηφία των  εκπαιδευτικών είχε πιστοποίηση Α΄ επιπέδου, αρκετοί εκπαιδευτικοί που είχαν παρακολουθήσει την επιμόρφωση β' επιπέδου, ενώ συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί με μικρή εξοικείωση στους υπολογιστές, συνθέτοντας ένα παζλ διαφορετικών δεξιοτήτων και θεωρήσεων για τις ΤΠΕ σε κάθε σχολείο. Έπρεπε πραγματικά να δώσω μάχη για να ανταποκριθώ στις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, να δημιουργήσω ενδιαφέρουσες και κατανοητές δραστηριότητες για όλους και να αναπτύξω κοινά πεδία συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών.
Αυτό που επιχείρησα να κάνω ήταν, εκτός από την καλλιέργια δεξιοτήτων χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία, να συμβάλλω στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών κάθε σχολικής μονάδας έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης να συνεχίσουν να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν εμπειρίες για να εμπλουτίζουν συνεχώς τις γνώσεις τους και να βελτιώνουν το διδακτικό τους έργο με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί με βοήθησαν πολύ σε αυτή την προσπάθεια και τους ευχαριστώ για τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου